Cenevre’nin Yıldızı Türkler!

Cenevre’nin yıldızı Türkler!
Cenevre’nin yıldızı Türkler!

To­fa­ş’­ın Ege­a Ai­le­si, Se­dan, Hatc­hback ve Sta­ti­on Wa­gon model­le­ri ile ilk kez 86’n­cı Ce­nev­re Oto­mo­bil Fu­arı­’n­da ser­gi­lendi.

Fiat Egea Ailesi’ne Hatc­hback ve Station Wagon da katıldı. Cenevre’de ilk kez sergilenen modeller için Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, “Bunlar sadece bizim değil fuarın da yıldızı” dedi…

Lansmana (soldan) Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen katıldı.

Koç Hol­ding Şe­ref Baş­ka­nı Rah­mi M. Koç fu­ar­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bur­sa­’da üret­ti­ği­miz oto­mo­bil­ler sa­de­ce bi­zim de­ğil fua­rın da yıl­dı­zı. Ege­a’­nın üç mo­de­li­ni yan ya­na gö­rün­ce çok mem­nun ol­dum. Ça­lı­şan­la­rı­mız ile gu­rur duy­dum. Ba­şın­dan be­ri Ege­a pro­je­si­ni ta­kip edi­yo­rum. Lans­man ön­ce­si de ye­ni mo­del­le­ri­ni biz­zat in­ce­le­dim ve test et­tim. Üs­te­lik 5 yıl da ga­ran­ti ve­ri­yor­lar” di­ye ko­nuş­tu.

YÜZDE 70’İ İHRAÇ EDİLECEK

Koç Hol­ding Oto­mo­tiv Gru­bu Baş­ka­nı Cenk Çi­men, Ege­a’­nın ilk mo­de­li Se­da­n’­ın dün­ya lans­ma­nı­nı İs­tan­bul Au­tos­ho­w’­da yap­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tır­ken, “Şim­di ise üç­lü Ege­a Ai­le­- si’­ni bu­ra­da hep bir­lik­te gö­rü­yo­ruz. Fi­at’­ın üç araç ile C sı­nı­fı­na güç­lü bi­çim­de dö­nü­şü­nü ifa­de edi­yor. Ege­a’­nın yüzde 70’i ih­raç edi­le­cek” de­di.

TÜR­Kİ­YE­’DE ZİR­VEYE ÇIKIYOR

To­faş CE­O’­su Cen­giz Erol­du ise Ege­a pro­je­si­ni 1 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım­la ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni ha­tır­la­tır­ken, 2023 yı­lı­na ka­dar 1.2 mil­yon üre­tim, 10 mil­yar do­lar ih­ra­cat he­def­le­dik­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di. Erol­du, “Üç ye­ni mo­de­li­miz, To­fa­ş’­ı dün­ya­nın pek çok nok­ta­sı­na güç­lü bir bi­çim­de ta­şır­ken, Fi­at’ı da Tür­ki­ye­’de zir­ve­ye çı­kar­a­cak” dedi.

Geçen yıl ekimde satışa sunulan Egea Sedan’ın ardından, Hatchback mayıs, Station Wagon gövde tipi ise eylül 2016’da Türkiye’de satışa sunulacak.