BDDK’dan kredi kartlarında taksit sayısı kararı!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarında hava yolu ve konaklama için yapılan yurt içi harcamalarında taksit sayısı üst sınırının 6’dan 9’a çıkarılacağını belirtti.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.”

Bu kapsamda, Yönetmelik değişikliği ile kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay taksit uygulamasına devam edilmesi, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise altı ay olan taksit sınırının dokuz aya çıkarılması öngörülmekte.

Yönetmelikteki düzenlemeye göre fiyatı 3.500 liranın altında olan telefonlar için kredi taksit tutarı 12 aya çıkartılıyor. Bu uygulama 31 Ocak 2019’a kadar devam edecek.Daha sonra 3500 liranın üzerindekilerle aynı şekilde 6 aylık taksit sınırına inecek.

İşte yönetmeliğin son hali…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “cep
telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı
aşamaz.” ibaresi “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı,
fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan
kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı
amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk
Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade
sınırı 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

GENEL GEREKÇE

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 12/A maddesinin
üçüncü fıkrası;
“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini
haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler,
konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı
krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu
kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya
kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden
finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz
altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve
bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden
yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”
hükmünü amir bulunmaktadır.

Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında cep telefonu alımı amacıyla
kullandırılan kredilerin vadesinin altı ayı aşamayacağı düzenlenmekte olup, Yönetmelik
değişikliği ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla
kullandırılan kredilerin vade sınırının altı aydan on iki aya çıkarılması, fiyatı üç bin beş yüz
Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan
vade sınırı uygulamasına devam edilmesi, Yönetmeliğe eklenen geçici 4 üncü madde ile fiyatı
üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırının 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanması
öngörülmektedir.

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

GENEL GEREKÇE

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 12/A maddesinin
üçüncü fıkrası;

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini
haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler,
konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı
krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu
kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya
kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden
finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz
altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve
bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden
yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.” hükmünü amir bulunmaktadır.

Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında cep telefonu alımı amacıyla
kullandırılan kredilerin vadesinin altı ayı aşamayacağı düzenlenmekte olup, Yönetmelik
değişikliği ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla
kullandırılan kredilerin vade sınırının altı aydan on iki aya çıkarılması, fiyatı üç bin beş yüz
Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan
vade sınırı uygulamasına devam edilmesi, Yönetmeliğe eklenen geçici 4 üncü madde ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırının 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanması öngörülmektedir.

Jurnalci.com