Ekonomi

Endüstrici, tüccar ve esnaf buluşmasının akabinde 25 unsurluk deklarasyon açıklandı

Paylaş:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla Şubat 2023’te İzmir’de düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan son paydaş buluşmasının akabinde sonuç bildirgesi açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer, sanayi, ticaret ve esnaf odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantının akabinde 25 unsurluk deklarasyonu kamuoyu ile paylaştı.

KARARLAR ORTAK ALINDI

Başkan Soyer, iştirakçilere teşekkür ederek “Bu kararların Türkiye’nin geleceğine ışık tutmasını diliyorum. Türkiye’nin gelecek yüz yılında ortaya çıkacak sıkıntıların konuşulduğu ve ortak akılla tahlil arandığı verimli bir toplantı yaptık” diye konuştu.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin Endüstrici, Tüccar ve Esnaf Buluşması deklarasyonu birinci taslak metni şu biçimde oluştu:

“Bizler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri olarak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin Endüstrici, Tüccar ve Esnaf Buluşması için İzmir’de bir ortaya geldik.

Pandeminin çabucak akabinde, dijitalleşmenin giderek hızlandığı, birçok mesleğin ortadan kalktığı, yeni meslek alanlarının doğduğu ve dünyanın iklim kriziyle yüzleştiği çağımızda sanayi ve ticaret hayatı yine yapılanıyor. Hayatın içinden süzülen her yeni bilgi, yanlışsız bildiklerimizi yine tanımlıyor.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık toplantısında, memleketler arası alandaki saygınlığının daha da büyüdüğü, tabiatla uyumlu, değişime açık, refahın büyüdüğü ve adilce paylaşıldığı, ortak akıl ve uzlaşı temelinde bir Türkiye hasretimizi tanım eden kararlar aldık.

Bu kararlar, 23 Ağustos 2022 ve 5 Ekim 2022’de yapılan ön toplantılara katılan sanayi, tüccar ve esnaf örgütlerinin teklifleri doğrultusunda şekillenmiştir.

Alınan kararlar kongrenin dört uzman masası ve başka paydaşların da görüşleri alındıktan sonra, Şubat 2023’te İzmir’de gerçekleşecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin gündemine sunulacaktır.”

25 PRENSİP AÇIKLANDI
1.  Demokrasi yalnızca ticaret ve endüstrideki gelişmenin değil, tıpkı vakitte refahın adil bir formda dağılmasını sağlayan temel ögedir.

2.  İktisadın sağlıklı bir biçimde gelişimi için her cinsten ayrımcılığı reddeden toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi temeldir. Geleceğin Türkiyesi’nin inşasında bayanların karar düzeneklerinden başlamak üzere eşit inisiyatif ve sorumluluk alabilmesinin önündeki tüm pürüzler kaldırılacaktır.

3.  Geleceğin Türkiyesi’nin toplumsal ve ekonomik tertibi dünya genelindeki yapısal değişimin kavranması üzerinde inşa edilecektir. Bu kavrayış, tüm dünyayı etkileyen ekolojik, politik, sosyolojik, kültürel, teknolojik ve demografik gelişmelerin idrakiyle mümkündür.
4.  Sanayi ve ticarette sırf büyüme odaklı bir iktisadi model kabul edilemez. Sürdürülebilir bir ekonomik model inşa edilmelidir. Geleceğin Türkiyesi’nin iktisat siyaseti toplumun tüm moral ve ekonomik bedellerini geliştiren bir kültürel yenilenme atılımıdır.

5.  Geleceğin iktisadının resen, günlük ve popülist siyasi kararlarla gelişmesi beklenemez. Türkiye’nin ikinci yüzyılının sanayi ve ticaret şartlarının daha güzel olması için sistematik ve uzun vadeli bir iktisat siyaseti inşa edilecektir. Güçlü bir kavrayış içinde uygulanan tüm aksiyonların sonuçları ölçülecek ve yarattığı tesirler nizamlı olarak izlenecektir.

6.   İktisadi planlama kültürü, tabiatı gereği bütüncül, kapsayıcı ve stratejik olmalıdır. Geleceğin sanayi ve ticaret siyaseti toplumsal, siyasal, ekonomik ve ekolojik olmak üzere birbiriyle bağlı dört ana ıslahat üzerinde yükselecektir.

7.  İnsan çeşidinin yerküre ve atmosfer üzerinde bıraktığı ayak izi, modülü olduğumuz ekosistemin kendini yenileme eşiğini ileri derecede aşmıştır. İklim krizi de bunun sonuçlarından biridir. Tabiatın ekolojik döngüleri ve insan tipinin ekonomik nizamı ortasındaki bu mütekabiliyet dışı şartlar, bizatihi insan da dahil tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Geleceğin Türkiyesi, ekoloji ve iktisat ortasında ayrılmaz bir alaka olduğunu kabul eden yeni bir iktisadi yaklaşım üzerinde inşa edilecek, ticaret ve sanayi siyasetlerinin bu istikamette gelişimi sağlanacaktır.

8.  Tüm dünyada, istikrarsız büyümenin yerelde ve global ölçekte sürdürülemez olduğu anlaşılmış ve bu iktisat anlayışının sonuna gelinmiştir. Ticaret ve sanayi, denetimsiz sermaye modeli yerine çalışanların, ekonomik aktörlerin, paydaşların, toplumun ve nihayet tabiatın da memnunluğunu temel alan hassas bir anlayışa evrilmek zorundadır.

9.  Sanayi ve ticaretin istikrarlı gelişimi için yeni bir toplumsal mutabakat kurulması temeldir. Bu mutabakat, kültürel farklılıkların ve yenilikçiliğin iktisadın temel girdilerinden biri kabul edilmesiyle oluşacaktır.

10. Geleceğin Türkiyesi’nin iktisadı, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, birebir vakitte üreten ve kullanan bir ruha sahip olacaktır.

11. Kurumsal, ferdî ve işbirliklerine dayalı girişimciliğin gelişmesi için “ekonomik demokrasinin” gerektirdiği ortam sağlanacaktır.

12.Ölçekten bağımsız olarak Türkiye’deki endüstrici, tüccar, esnaf ve teşebbüsçüler ülke iktisadı için pahalı aktörlerdir. Esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin korunmasına yönelik önlemler güçlendirilecektir.

13.Kamu, temel stratejiyi belirleyen, kuralları koyan, denetleyen, yatırım ortamını kolaylaştıran, geliştiren ve gerektiğinde paydaş olan bir rol oynayacak ve bu sayede bölümlere yapan istikamet verme fonksiyonu kolaylaşacaktır. Kamunun bu fonksiyonları tam şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık prensipleriyle gerçekleşecektir.

14.Teknolojinin kendi ahlakı ve normlarının insan yaratıcılığı üzerindeki dayatması kabul edilemez. Teknolojinin insan üzerindeki olumsuz tesirlerinin bertaraf edilmesi için Teknoloji Etiği Heyeti oluşturulacaktır.

15.Teknolojinin dönüşümü için entelektüel sermayenin gelişmesi temeldir. Kamuya açık bilgiye erişim temel insan hakkı kabul edilecektir. Entelektüel insan sermayesinin, temel bilimlerin ve araştırma çalışmalarının gelişmesine yönelik her türlü kaynak artırılacaktır.

16.Bölgeler ortası gelişmişlik farklarını giderecek sınai ve ticari yatırımlar teşvik edilecektir. Bölgelerin coğrafik karakterine ve ekonomik potansiyeline uygun sektörel kümelenmeye imkân veren bölgesel kalkınma siyasetleri geliştirilecektir.

17.Sektörlerin güç muhtaçlığının karbon salımına neden olmayan tabiatla uyumlu kaynaklardan sağlanması temeldir. Türkiye’nin sanayi ve ticaret dünyası karbon nötr dünya maksadına hizmet edecektir.

18.Ülkenin memleketler arası teknolojik gelişime uygun, stratejik değeri haiz dallarının mukayeseli üstünlük, üniversal rekabet gücü ve katma kıymeti yüksek üretimini sağlayan sektörel gelişme planları oluşturulacaktır.

19.İktisadi gelişim için dallar ortası entegrasyon mecburidir. Mahallî, ulusal ve global ekonomik dinamikler ile dallar ortasındaki sinerjinin çoğalması teşvik edilecek, bölümler ortası ahenk planları geliştirilecektir.

20.Geleceğin Türkiyesi’nde doğrusal iktisat anlayışı terk edilerek döngüsel iktisat hanelerden makro üretim alanlarına kadar geliştirilecek sektörel ve endüstriyel simbiyoz her ölçekte geliştirilecektir. Böylece hammadde tedarik zincirleri güçlendirilecek ve kısaltılacaktır.

21.Geleceğin Türkiyesi’nde ülkemizin yeni kalkınma anlayışını gerçekleştirebilmesi için 21. Yüzyıl’da uygun yetkinlikler ve maharetleri önceliklendiren teknik bilginin yanı sıra insanın biyolojik yetkinliğini toplumsal pahaya dönüştüren, yaratıcılığı ve müteşebbis ruhu teşvik eden, sorun çözme, dijital yetkinlikler, yabancı lisan, sosyo-duygusal marifetlerini kazandıran bir yaşayarak öğrenmeyi temel alan eğitim anlayışı benimsenecektir.

22.Düşünce ve bilgi üretimi ekonomik bir kıymettir. Geleceğin Türkiyesi’nde fiziki sermayeye dayalı kesimler kadar beşeri sermayeye dayalı bölümler de desteklenecektir. Bunun için hayal gücü ve meslek ortasındaki ahengi güçlendiren önlemler alınacak, katma kıymetli ve inovatif üretim teşvik edilecek, girişimciliğin önü açılacak, yetenek idaresi ve ustalaşma sistemine öncelik verilecektir.

23.Değişim, iktisadın kaçınılmaz temel dinamiklerinden biridir. Geleceğin Türkiyesi, yeni meslek alanlarının gelişimi için daima öğrenen üniversal bir kuluçka merkezi olarak inşa edilecektir.

24.Geleceğin iktisadı ve iş dünyası eğitimde, istihdamda ve hayatın her alanında gençlere fırsat eşitliği sağlanmadan inşa edilemez. Gençlerin geleceğin en uygun temsilcileri oldukları şuuruyla, yenilikleri yakından izleyen, hayat uzunluğu öğrenen, teknolojiyi üreten ve geliştiren vizyoner ve tesir yaratabilen kuşakların oluşması desteklenecektir.

25.Türkiye endüstrisinde girdi temininde mahallî ve bölgesel orta eser üretimi sağlayan zincirler güçlendirilecektir. Bu doğrultuda ticaret ve endüstride yenilikçilik, yaratıcılık ve tasarım kabiliyeti geliştirilecektir.

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu