GüncelGündem

Kamuda çalışan sözleşmelilere takım verilmesini öngören kanun Resmi Gazete’de

Paylaş:

Kanuna nazaran, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak misyon yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur takımlarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak misyon yapanların unvanlı memur takımına atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu İşçisi Seçme Sınavı’ndan kâfi puanı alması, kelamlı yahut uygulamalı imtihanda başarılı olması gerekecek.

Memur takımlarına atananların 4 yıl müddetle öteki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan öğretmen muhtaçlığının takımlı öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi vakitli olarak gereksinim duyulacakların, İsimli Tıp Kurumu uzmanlarının, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatkarlarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında muhakkak kimi hizmetlerde çalıştırılacak çalışanın de mecburî hallerde kontrat ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli işçi seçiminde uygulanacak imtihan ile istisnaları, bunlara ödenebilecek fiyatların üst sonları ile verilecek iş sonu tazminatı ölçüsü, kullandırılacak müsaadeler, konum unvan ve nitelikleri, mukavele fesih halleri, durumların iptali, istihdama dair konular ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek işçi için ayrıyeten olmak üzere mukavele temel ve yöntemler Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek kontratlı çalışanın hizmet kontratı müddetleri, mecburî hallerde mali yılla sonlu olma kaidesi aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri halinde mukavelenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu yönetimlerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek durum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması kaidesi aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı çalışandan birebir kurumda 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar, bu müddetin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde birebir unvanlı memur takımlarına atacak.

Bulundukları konum unvanı ile tıpkı unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl mühletle öteki bir yere atanamayacak. Memur takımlarına atananlar, tıpkı yerde en az 1 yıl daha vazife yapacak.

Bu kapsamda memur takımlarına atananların, kontratlı işçi durumlarında geçirdikleri hizmet müddetleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Memur takımlarına atananlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve evvelki konumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

– 30 gün içinde müracaat, 60 gün içinde atama

Yasayla 1 yıldan az vadeli, ayın yahut haftanın birtakım günleri ya da günün muhakkak saatleri üzere kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje müddetleriyle hudutlu olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve kimi kanun ve kanun kararında kararnameler kapsamındaki kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde misyon yapan kontratlı işçinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Mahalli yönetimlerde takıma geçirilen işçi, yalnızca mahalli yönetimler ortasında naklen atanabilecek.

4B kapsamındaki kontratlı işçi ile kurumların özel mevzuat kararları kapsamında istihdam edilen kontratlı çalışandan memur takımlarına atananlar, kontratlı işçi olarak geçen müddetler dahil olmak üzere 4 yıl müddetle diğer bir yere atanamayacak. Dört yıllık müddette, memur takımına atanmadan evvel tabi oldukları mevzuata nazaran yer değiştirme hakkına sahip olanların misyon yerleri, kelam konusu mevzuatta yer alan mühlet, yöntem ve kaidelerle değiştirilebilecek.

28 Kasım 2022’den evvel kontratlı işçi kapsamında çalışanlar memur takımına geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na nazaran 4B kapsamında kontratlı işçi durumlarında çalışanlardan kimileri konumlarının vizeli olduğu teşkilat ve üniteye, kimileri ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur takımlarına alınacak.

İl özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birliklerinde çalışan, genel kuralları taşıyanlar kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımına geçirilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu husus yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

Kanuna nazaran, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, fiyatsız müsaade üzere nedenlerle vazifelerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran tekrar hizmete alınma kurallarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu şahıslar için müracaat ve atanmaya ait müddetler tekrar hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

– Kontratlı sanatkarların takıma alınması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde daima misyon yapan kontratlı sanatkarlar ile bunlarla birebir yahut emsal misyonları yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve toplumsal haklara sahip olarak 1 yıldan az periyodik ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen kontratlı işçi de daima misyon yapan sanatkarlarla birebir statüye getiriliyor.

Buna nazaran yapılacak atamalarda kurumların boş durumları kullanılacak. Kâfi sayıda boş konum bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte konum ihdas edilmiş sayılacak. Bu formda yapılan atamalar, atama sürecini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve ünitesi belirtilmek suretiyle Kamu İşçi Bilgi Sistemi’nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu unsurun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

– Belediyelerdeki kontratlı işçinin ataması

Mahalli yönetimlerde çalışan kontratlı çalışanın atanması KPSS ile yapılacak. Buna nazaran kontratlı çalışanın işe alınması memur takımlarına birinci sefer alınma yordamına tabi olacak. Kontratlı çalışandan 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar talepleri halinde kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımlarına atanacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananların 1 yıl müddetle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların kontratlı işçi durumlarında geçirdikleri hizmet müddetleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapanların takıma alınması da sağlanıyor. Buna nazaran açıktan vekil ebe ve hemşire olarak misyon yapan ve kanundaki genel kuralları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire takımlarına atanacaklar. Bu husus uyarınca memur takımlarına atananların 4 yıl müddetle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. (AA)

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu